WEB4
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

 
สรุปจำนวนผู้แจ้งความจำนง ประจำปีการศึกษา 2562
( ห้องเรียนปกติ )
 
ที่ เขตพื้นที่ จำนวนผู้แจ้งความจำนงรายวัน (ห้องเรียนทั่วไป) รวม
22 มี.ค. 23 มี.ค. 25 มี.ค. 26 มี.ค. 27 มี.ค.
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  มัธยมวัดหนองจอก 125 151 150 118 7 551
2  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 160 199 196 92 18 665
3  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 200 200 200 94 12 706
4  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 93 40 40 60 77 310
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 578 590 586 364 114 2,232
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  สตรีวิทยา ๒ 200 250 200 250 197 1,097
6  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 200 194 160 30 13 597
7  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 150 148 80 93 190 661
8  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 80 80 80 80 47 367
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 630 672 520 453 447 2,722
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 301 250 99 100 147 897
10  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 250 249 98 113 138 848
11  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 250 250 81 19 12 612
12  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 100 100 95 99 34 428
13  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 70 67 70 66 13 286
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 971 916 443 397 344 3,071
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  หอวัง 250 250 250 250 209 1,209
15  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 60 33 20 18 13 144
16  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 150 150 100 160 130 690
17  ราชวินิตบางเขน 68 66 70 43 15 262
18  สารวิทยา 150 150 100 98 330 828
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 678 649 540 569 697 3,133
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 201 198 200 199 293 1,091
20  เทพลีลา 179 198 60 60 29 526
21  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 201 103 77 80 81 542
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 151 150 74 16 14 405
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 732 649 411 355 417 2,564
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ฤทธิยะวรรณาลัย 300 301 299 134 12 1,046
24  ดอนเมืองจาตุรจินดา 38 40 40 40 49 207
25  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 150 225 130 28 26 559
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 100 100 100 100 342 742
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 150 134 151 124 22 581
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 738 800 720 426 451 3,135
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 260 300 239 228 268 1,295
29  ราชดำริ 277 82 69 44 22 494
30  ศรีพฤฒา 200 64 44 20 11 339
31  พรตพิทยพยัต 151 148 93 94 14 500
32  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 200 200 197 200 186 983
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,088 794 642 586 501 3,611
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 250 250 200 200 83 983
34  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 201 300 300 200 67 1,068
35  บางกะปิ 150 150 175 199 23 697
36  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 71 70 44 20 6 211
37  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 200 100 100 89 24 513
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 872 870 819 708 203 3,472
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  สุรศักดิ์มนตรี 250 217 49 21 14 551
39  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 39 18 14 15 13 99
40  พุทธจักรวิทยา 29 11 11 4 7 62
41  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 80 80 80 30 1 271
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 398 326 154 70 35 983
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  วัดสุทธิวราราม 100 194 200 35 9 538
43  ยานนาเวศวิทยาคม 179 68 61 28 18 354
44  สตรีศรีสุริโยทัย 160 150 74 10 4 398
45  นนทรีวิทยา 100 100 100 62 25 387
46  เจ้าพระยาวิทยาคม 23 12 10 10 2 57
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 562 524 445 145 58 1,734
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  พระโขนงพิทยาลัย 155 139 34 16 14 358
48  วชิรธรรมสาธิต 150 150 100 100 209 709
49  สิริรัตนาธร 193 287 130 36 31 677
50  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 199 118 19 11 4 351
51  ปทุมคงคา 60 60 50 49 9 228
52  มัธยมวัดธาตุทอง 70 60 50 50 82 312
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 827 814 383 262 349 2,635
 
   รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 8,074 7,604 5,663 4,335 3,616 29,292