WEB4
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

 
สรุปจำนวนผู้แจ้งความจำนง ประจำปีการศึกษา 2562
( ห้องเรียนปกติ )
 
ที่ เขตพื้นที่ จำนวนผู้แจ้งความจำนงรายวัน (ห้องเรียนทั่วไป) รวม
22 มี.ค. 23 มี.ค. 25 มี.ค. 26 มี.ค. 27 มี.ค.
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  มัธยมวัดหนองจอก 125 151 150 81 - 507
2  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 160 199 196 16 - 571
3  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 200 200 200 22 - 622
4  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 93 40 40 60 42 275
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 578 590 586 179 42 1,975
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  สตรีวิทยา ๒ 200 250 200 218 115 983
6  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 200 194 125 - - 519
7  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 150 148 80 93 78 549
8  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 80 80 80 25 - 265
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 630 672 485 336 193 2,316
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 301 250 99 100 65 815
10  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 250 249 98 96 - 693
11  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 250 250 43 - - 543
12  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 100 100 95 74 - 369
13  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 70 67 70 23 - 230
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 971 916 405 293 65 2,650
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  หอวัง 250 250 250 250 106 1,106
15  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 60 33 1 - - 94
16  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 150 150 100 100 119 619
17  ราชวินิตบางเขน 68 66 63 - - 197
18  สารวิทยา 150 150 100 98 211 709
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 678 649 514 448 436 2,725
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 201 198 200 199 192 990
20  เทพลีลา 179 198 52 - - 429
21  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 201 103 77 80 26 487
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 151 150 39 - - 340
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 732 649 368 279 218 2,246
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ฤทธิยะวรรณาลัย 300 301 299 77 - 977
24  ดอนเมืองจาตุรจินดา 38 40 40 7 - 125
25  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 150 225 60 - - 435
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 100 100 100 100 172 572
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 150 134 151 22 - 457
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 738 800 650 206 172 2,566
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 260 300 239 228 162 1,189
29  ราชดำริ 277 82 9 - - 368
30  ศรีพฤฒา 200 64 1 - - 265
31  พรตพิทยพยัต 151 148 93 30 - 422
32  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 200 200 197 166 - 763
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,088 794 539 424 162 3,007
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 250 250 200 142 - 842
34  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 201 300 300 195 - 996
35  บางกะปิ 150 150 154 150 14 618
36  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 71 70 20 - - 161
37  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 200 100 100 38 - 438
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 872 870 774 525 14 3,055
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  สุรศักดิ์มนตรี 250 217 4 - - 471
39  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 39 18 - - - 57
40  พุทธจักรวิทยา 29 11 - - - 40
41  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 80 80 80 - - 240
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 398 326 84 - - 808
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  วัดสุทธิวราราม 100 194 165 - - 459
43  ยานนาเวศวิทยาคม 179 68 1 - - 248
44  สตรีศรีสุริโยทัย 160 150 31 - - 341
45  นนทรีวิทยา 100 100 98 - - 298
46  เจ้าพระยาวิทยาคม 23 12 - - - 35
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 562 524 295 - - 1,381
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  พระโขนงพิทยาลัย 155 139 3 - - 297
48  วชิรธรรมสาธิต 150 150 100 100 147 647
49  สิริรัตนาธร 193 287 111 - - 591
50  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 199 118 2 - - 319
51  ปทุมคงคา 60 60 50 13 - 183
52  มัธยมวัดธาตุทอง 70 60 50 50 32 262
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 827 814 316 163 179 2,299
 
   รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 8,074 7,604 5,016 2,853 1,481 25,028