WEB4
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

 
สรุปจำนวนผู้แจ้งความจำนง ประจำปีการศึกษา 2562
( )
 
ที่ เขตพื้นที่ จำนวนผู้แจ้งความจำนงรายวัน () รวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
   รวมจำนวนในสหวิทยาเขต -
 
   รวมจำนวนในเขตพื้นที่ -