WEB4
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบ สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
1  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400  240
2  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 250  192
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 650 432
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
3  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 191  216
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 191 216
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
4  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 84  120
5  ราชวินิตบางเขน 197  168
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 281 288
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
6  มัธยมวัดบึงทองหลาง 313  264
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 313 264
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
7  ดอนเมืองจาตุรจินดา 137  192
8  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 320  192
9  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 320(22)  192
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 777 576
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
10  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 281(62)  168
11  ราชดำริ 374  264
12  ศรีพฤฒา 265  240
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 920 672
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
13  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 142  168
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 142 168
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
14  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 49  120
15  พุทธจักรวิทยา 61  48
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 110 168
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
16  เจ้าพระยาวิทยาคม 43  72
17  นนทรีวิทยา 321  240
18  ยานนาเวศวิทยาคม 266  192
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 630 504
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
19  ปทุมคงคา 197  216
20  พระโขนงพิทยาลัย 250  216
21  มัธยมวัดธาตุทอง 252  192
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 699 624
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 4,713 3,912